title_icon
DORIM CHURCH

해외선교

필리핀 아태 기술학교 헌당식(11. 11)
2015-11-20
 

                    ◦ 필리핀 아태 기술학교 헌당식

                   ·기도 : 강문호장로

                   ·감사패증정 : 이성근장로

                     ·건축현황

                        - 착공 : 201335일 준공 : 20151111

                           1: 도서관 1 행정사무실 1 강의실 6 화장실 2 창고 1

                           2: 게스트룸 4 강의실 5 강사대기실 1 사무실 2 화장실 2